Zasady odpłatności i numer konta


Opłaty za przedszkole


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, art. 5a

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.09.2013r. zmieniają się zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Wysokość opłaty za godzinę zajęć poza podstawą programową (8:00 - 13:00) wynosi 1zł. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola opłata wynosi 0,50gr za każde dziecko. Poza tym w przedszkolu obowiązuje stawka żywieniowa za trzy posiłki dziennie w kwocie 5,00zł

Zmiany zadeklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic/opiekun prawny może dokonać w każdym czasie, w formie pisemnej ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.Numer konta


Opłatę za przedszkole rodzice wnoszą z góry do 10-go dnia bieżącego miesiąca na konto bankowe przedszkola:


Bank Millennium S.A.
63 1160-2202-0000-0001-7624-1395


Na blankiecie wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, miesiąc za który dokonywana jest wpłata.Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu


1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą, w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności.
2. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie do ostatniego dnia miesiąca celem naliczenia odpłatności.
3. Usprawiedliwienie/zwolnienie lekarskie za czas niobecności dziecka proszę dostarczyć do przedszkola do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca nauczycielowi grupy.
4. Dostarczenie usprawiedliwienia/zwolnienia lekarskiego do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca jest warunkiem dokonania zwrotu za świadczenia przedszkola. W przypadku dostarczenia usprawiedliwienia/zwolnienia po terminie, dokonanie zwrotu opłat (czesne) nie będzie możliwe.
5. Rodzicom przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka w wysokości aktualnej stawki żywieniowej.pm6-torun.pl