Zasady odpłatności i numer konta


Opłaty za przedszkole


Podstawa prawna:
Uchwała Nr 508/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.
1. Gmina Miasta Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (tj. w godz. 8:00 - 13:00)
2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w pkt 1 wysokość opłaty wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć z dzieckiem w wieku do 5 lat.
3. Wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w pkt 2 w wysokości 50% tej opłaty dla rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola.

Dodatkowo rodzice ponoszą opłatę stawki żywieniowej za trzy posiłki dziennie w kwocie 5,00 zł.Uwaga! Zmiana stawki żywieniowej!


Od dnia 01.11.2018r. ulega zmianie stawka żywieniowa, która będzie wynosiła 6,50 zł.Numer konta


Opłatę za przedszkole rodzice wnoszą z góry do 10-go dnia bieżącego miesiąca na konto bankowe przedszkola:


Bank Millennium S.A.
63 1160-2202-0000-0001-7624-1395


Na blankiecie wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, miesiąc za który dokonywana jest wpłata.Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu


1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą, w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności.
2. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie do ostatniego dnia miesiąca celem naliczenia odpłatności.
3. Usprawiedliwienie/zwolnienie lekarskie za czas niobecności dziecka proszę dostarczyć do przedszkola do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca nauczycielowi grupy.
4. Dostarczenie usprawiedliwienia/zwolnienia lekarskiego do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca jest warunkiem dokonania zwrotu za świadczenia przedszkola. W przypadku dostarczenia usprawiedliwienia/zwolnienia po terminie, dokonanie zwrotu opłat (czesne) nie będzie możliwe.
5. Rodzicom przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka w wysokości aktualnej stawki żywieniowej.pm6-torun.pl