Maj w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY

DOM BEZ KSIĄŻEK TO DOM BEZ OKIEN

SMACZNY, ZDROWY, ORGANICZNY, TO PRODUKT EKOLOGICZNY

PIĘKNIE SIĘ KŁANIAMY – RODZICÓW WITAMY!ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Kształtowanie prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zbilansowanej i urozmaiconej diety, ekologicznej żywności oraz właściwych nawyków w zakresie higieny;
* Wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia bohaterów literac­kich itp.; rozwijanie motywacji do czytania, oglądania i słuchania książek;
* Wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania;
* Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów; rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter; rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
* Utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na li­niach składających się na pisanie liter;
* Zapoznanie z rolami społecznymi osób różnych zawodów;
* Rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych;
* Motywowanie do aktywnego udziału w przygotowaniach i przebiegu uroczystości; wdrażanie do aktywnego podejmowania działań na rzecz innych;
* Kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do najbliższych; zacieśnianie więzi dzieci ze środowiskiem rodzinnym i społecznym.pm6-torun.pl