Czerwiec w ŚLIMAKOWIE

Dzieciaki w ruchu.

Lato w sadzie i w ogrodzie.

Z wizytą w gospodarstwie wiejskim.

Nadchodzi lato.ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (słownictwo dotyczące rodziny, czasu wolnego, gier i zabaw, praw i obowiązków dziecka, zawodów wykonywanych przez rodziców, zjawisk przyrodniczych)
* kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
* klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę
* kształtowanie umiejętności posługiwania się mapą i określania kierunków na kartce
* kształtowanie poczucia własnej wartości, określenie swoich mocnych stron, zainteresowań i upodobań
* zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia i sposobami uniknięcia tych zagrożeń
* zapozanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w okresie lata
* kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole – podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielania określonych czynności do wykonania
* kształtowanie postaw rozumienia konieczności szanowania działalności innych i wytworów ich pracy


pm6-torun.pl