Styczeń w ŚLIMAKOWIE

„Wesołe ferie zimowe” (01.02. – 10.02.2023r.)

„Mroźne krainy”

„Płynie Wisła, płynie”ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich
* kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności, takich jak sprzątanie, zabawy,
* wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
* kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą
* współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku
* stosowanie zwrotów grzecznościowych
* znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich
* nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich, umiejętne wyciąganie wniosków
* zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o różnym wyglądzie, z różnych krajów, o różnej sprawności
* wykazywanie tolerancji oraz życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku
* wykazywanie tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi
* kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem
* wykazywanie zainteresowania poznawaniem historii naszego kraju i postaci historycznych
* kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych
* pełni obowiązki dyżurnego
* aktywne słuchanie utworów literackich
* zapoznanie z obrazem graficznym liter „b” i „B” „n”, „N”, „w”, „W”,
* poznanie zapisu liczb „0”, „0-8”,
* posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych
* wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych
* kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego
* eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej
* klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów
* rozumie proste polecenia w języku angielski, śpiewa piosenki i powtarza rymowanki


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Współpraca z rodzicami: kontakt za pomocą e -maila grupowego, pomoc w gromadzeniu pomocy do zajęć/kącików, konsultacje
* Kontynuacja grupowego “Korowodu Pokazywanych Wierszyków”
* “Dzień Radia - polskie radio dzieciom” - zwiedzanie radia lub wysłuchanie audycji radiowej w przedszkolu (13 luty)
* „Walentynki” – grupowe zabawy (14 luty)


pm6-torun.pl