Wrzesień u PODUSZKOWCÓW

Jestem przedszkolakiem

W przedszkolu jest miło i bezpiecznie

Lubię bawić się w przedszkolu

W przedszkolu nie jestem samZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

* wdrożenie w nowy rytm dnia oraz zapoznanie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu
* wdrażanie do właściwego reagowania na umówione sygnały
* wytworzenie pozytywnej atmosfery w grupie
* kształtowanie umiejętności siadania w kręgu i ustawiania się w pary
* rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania, a także czynności samoobsługowych tj. korzystanie z toalety, posługiwanie się sztućcami
* kształtowanie umiejętności dbania o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu
* rozwijanie wrażliwości muzycznej i ekspresji ruchowej
* kształtowanie umiejętności nazywania przedmiotów z najbliższego otoczenia
* rozwijanie zdolności manualnych
* wyrabianie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po skorzystaniu z toalety


pm6-torun.pl