Czerwiec u MISIÓW

- NATURA DZIKA - NIEODKRYTA

- ZAPACHY PRZYRODY

- TORUŃ MOIM MIASTEM

- TROPEM WAKACYJNEJ PRZYGODYZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Wzbogacanie wiedzy i przeżyć poprzez ciągły kontakt z literaturą;
* Tworzenie warunków do wyrażania własnych emocji i zaobserwowanych zjawisk za pomocą ekspresji plastycznej;
* Uważne słuchanie treści wierszy, opowiadań, bajek; doskonalenie umiejętności udzielania indywidualnych odpowiedzi na pytania, motywowanie do aktywności;
* Zachęcanie dzieci do ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu;
* Nabywanie sprawności manualnych poprzez: wycinanie z kolorowego papieru, rysowanie po śladzie, kolorowanie w konturach;
* Uważne słuchanie porad na wakacje - zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa podczas zabawy nad wodą.


pm6-torun.pl