Luty u PODUSZKOWCÓW

Lubimy się śmiać.

Lubimy eksperymentować.

Zimowe zabawy.

Kim będę, gdy dorosnę?ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie: przeliczania, tworzenia zbiorów wg podanej cechy, stosowanie liczebników głównych i porządkowych
* kształtowanie umiejętności wypowiadania się
* kształtowanie wrażliwości na muzykę, jej ton, melodię i rytm
* kształtowanie orientacji w kierunkach przestrzennych
* kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków
* tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo
* rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych
* rozwijanie zainteresowania sportem, w tym dyscyplinami zimowymi
* tworzenie warunków do przeprowadzania prostych eksperymentów badawczych


pm6-torun.pl