Maj u PODUSZKOWCÓW

Uczta na łące

Tanecznym krokiem

Rodzice to skarb

Wielkie marzenia małych ludziZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Wdrażanie do obserwacji przyrody - zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie;
* Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt, owadów- zwrócenie uwagi na pożyteczność owadów;
* Rozbudzanie przywiązania do rodzinnego domu- stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców;
* Doskonalenie zdolności logicznego myślenia poprzez stosowanie rytmów;
* Doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie : przeliczania,porównywania,stosowania pojęć: najwięcej, najmniej;
* Tworzenie warunków do wyrażania własnych emocji zaobserwowanych zjawisk za pomocą ekspresji plastycznej;
* Doskonalenie pamięci poprzez słuchanie wierszy Wandy Chotomskiej " Wyspa" oraz piosenek.


pm6-torun.pl