Kwiecień u PODUSZKOWCÓW

Wielkanoc tuż, tużZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* wdrażanie dzieci do dzielenia się indywidualnymi spostrzeżeniami
* doskonalenie słuchu fonematycznego
* wdrażanie do tworzenia wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości
* poszerzanie umiejętności matematycznych w zakresie: przeliczania, klasyfikowania
* rozwijanie umiejętności manualnych poprzez stosowanie różnych technik plastycznych
* doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się
* kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.


pm6-torun.pl