Informacja dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola
na rok szkolny 2021/2022


Informujemy, iż zebrania dla rodziców nowo przyjętych planowane są w następujących terminach:
* 24.08.2021r. (wtorek), godz. 16:30 - dzieci 4-letnie
* 25.08.2021r. (środa), godz. 16:30 - dzieci 3-letnie


Ponadto w dniach 30.08 i 31.08 planowane są dni adaptacyjne według następującego harmonogramu:
* 30.08.2021r. w godzinach 11:30 - 12:30 - dla dzieci 4-letnich
* 31.08.2021r. w godzinach 10:30 - 11:30 - dla dzieci 3-letnichUWAGA RODZICE !!!


W związku z przerwą wakacyjną w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Toruniu trwającą od 19.07 do 01.08. 2021r. prosimy rodziców/prawnych opiekunów o złożenie „Wniosku o uczęszczanie dziecka do przedszkola w miesiącach wakacyjnych czerwiec, lipiec, sierpień 2021r.”


Poniższy wniosek należy pobrać i wypełniony złożyć w skrzynce podawczej w hollu przedszkola do dnia 18.06.2021r.


» pokaż wniosek «


Ważne informacje:
* Prosimy o rozważne i przemyślane deklaracje obecności dziecka, co umożliwi sprawna organizację pracy przedszkola,
* Realizacja pracy wychowawczo- dydaktycznej w okresie wakacyjnym będzie odbywała się w grupach łączonych,
* W okresie wakacyjnym nie planuje się organizowania tzw. „przedszkoli zastępczych”. W trakcie trwania przerwy wakacyjnej w przedszkolu opiekę nad dziećmi organizują Państwo we własnym zakresie.


Dyrektor Przedszkola
Dorota PestaUWAGA RODZICE !!!


Informujemy, iż w dniach 07.06 - 08.06.2021r. dzieci będą uczestniczyły w zajęciach artystyczno - edukacyjnych organizowanych przez Centrum Aktywności Lokalnej „Willa z pasją” w Toruniu według następującego harmonogramu:


07.06.2021r. (poniedziałek)
9:30 - 10:30 - grupa 6-latki „Wypożyczalnia skrzydeł”
10:45 - 11:45 - grupa 5-latki „Bańkowice mydlane”


08.06.2021r. (wtorek)
9:30 - 10:30 - grupa 5-6 latki „Ślimakowo”
10:45 - 11:45 - grupa 4-latki „Poduszkowce”


Zajęcia są nieodpłatne.

Jednocześnie dziękuję Pani Monice Bartlińskiej za możliwość zorganizowania zajęć dla dzieci !!!

Dyrektor Przedszkola
Dorota PestaSZANOWNI RODZICE !!!


W ramach tegorocznych obchodów Dnia Mamy i Dnia Taty wszystkie grupy przygotowują niespodzianki oraz nagrania z okolicznościowym Programem artystycznym do obejrzenia on - line od dnia 26.05.2021r. poprzez linki wysłane przez nauczycieli przedszkola.

Dyrektor Przedszkola
Dorota PestaGrant dla przedszkola w formie Vouchera


W marcu 2021r. przedszkole wzięło udział w Konkursie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo - ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W związku z tym został przyznany grant dla przedszkola w formie Vouchera w kwocie 3 000,00 zł. na przygotowanie i realizację zadania pn. „Lekcja dendrologii dla przedszkolaków”.

Projekt „Lekcja dendrologii dla przedszkolaków” ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu w zakresie różnorodności biologicznej poprzez zapoznanie ich z drzewostanem znajdującym się na terenie placówki, wiekiem drzew i ich znaczeniem dla środowiska przyrodniczego i ludzi. Realizacja projektu pomoże w formowaniu u dzieci wrażliwości na piękno i różnorodność przyrody a także postawy odpowiedzialności za jej ochronę. W przeciągu pięciu miesięcy, od maja do września 2021 roku, dzieci będą uczestniczyły w różnych aktywnościach m.in. zajęciach terenowych z edukatorem ekologicznym, będą współtworzyły album przyrodniczy, zaprojektują ulotki na temat ochrony i znaczenia drzew dla świata przyrody i ludzi, wezmą udział w Przedszkolnym Dniu Drzewa.

Dyrektor Przedszkola
Dorota Pesta

UWAGA RODZICE !!!


Informujemy, iż przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Toruniu
będzie trwała w terminie
od 19.07.2021r do 01.08.2021r.


Z uwagi na zagrożenie COVID 19
nie planuje się organizowania tzw. „przedszkoli zastępczych”
z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek.


W czasie trwania przerwy w pracy przedszkola
rodzice zobowiązani są do zapewnienia opieki dzieciom we własnym zakresie.


Dyrektor Przedszkola
Dorota PestaUWAGA RODZICE !!!


W związku ze zwiększeniem zachorowalności w naszym kraju i w regionie na koronawirusa COVID 19 wprowadza się od dnia 01.10.2020r. w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu dodatkowe obostrzenia podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz korzystania z placu zabaw:

1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola wyłącznie do godz. 8:30, odbiór dzieci z przedszkola od godz. 14:00.
2. Rodzic/ prawny opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola w godzinach porannych i po dokonaniu pomiaru temperatury przekazuje dziecko osobie dyżurującej -pracownikowi przedszkola, który pomaga w rozbieraniu się dziecku w szatni i zaprowadza je do sali zajęć. Rodzice mogą przebywać tylko w małym korytarzu (w wejściu do przedszkola) w bezpiecznym odstępie 1.5 m i nie mają możliwości wchodzenia na teren placówki.
3. Podczas odbioru dzieci z przedszkola należy zgłosić ten fakt dyżurującemu pracownikowi przedszkola. Dzieci będą wywoływane przez wideomofon przez pracownika przedszkola, zostanie ubrane przez niego w szatni i następnie przekazane rodzicowi/ prawnemu opiekunowi oczekującemu w małym korytarzu przy wejściu do przedszkola.
4. Rodzice/ prawni opiekunowie oraz inne osoby z zewnątrz, które będą chciały wejść na teren przedszkola w celu załatwienia spraw zostaną wpisane do Księgi odwiedzin, która znajduje się w hollu przedszkola.
5. Obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw i urządzeń terenowych po odebraniu dziecka z przedszkola.
Osoby odbierające dziecko z przedszkola proszone są o bezzwłoczne opuszczenie terenu przedszkola.


Dyrektor Przedszkola
Dorota PestaUwaga rodzice !!!


Informujemy, iż w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu nie ma możliwości ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków w systemie grupowym na rok szkolny 2020/2021.

Zachęcamy rodziców do indywidualnego wyboru firmy ubezpieczeniowej i dokonania jak najszybszego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Dyrektor Przedszkola
Dorota PestaUWAGA RODZICE !!!


Proszę o zapoznanie się z Procedurami obowiązującymi na czas pandemii, które znajdują się poniżej.


» PROCEDURA SZYBKIEGO OBIEGU INFORMACJI Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI «


» Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu «SZANOWNI RODZICE !!!


W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. do przedszkola będą mogły uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

W przypadku stwierdzonej u dziecka alergii i występujących u niego z tego tytułu oznak w postaci np. kataru, kaszlu, duszności zobowiązuje się rodziców do pozyskania zaświadczenia od lekarza potwierdzającego ten stan.

Zaświadczenie należy dostarczyć do wychowawców grup w dniu kiedy dziecko po raz pierwszy zostanie przyprowadzone do przedszkola.

Nie dostarczenie zaświadczenia będzie skutkowało natychmiastowym odbiorem dziecka z przedszkola w przypadku zauważonych objawów chorobowych.SZANOWNI RODZICE !!!


Informujemy, iż od dnia 01.09.2020r. przedszkole przyjmuje wszystkie dzieci zapisane na rok szkolny 2020/2021. Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00 - 16:30.
Przedszkole funkcjonuje nadal w „reżimie sanitarnym” zgodnie z Procedurami dostępnymi na stronie internetowej przedszkola oraz Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 lipca 2020r.
Prosimy osoby przyprowadzające i odbierające dzieci o zakładanie maseczek zakrywających nos i usta oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do przedszkola.

Prosimy również o zachowanie dystansu 2 m pomiędzy osobami i ograniczenie liczby osób w szatni (2 osoby dorosłe i 2 dzieci).

Informujemy również, że kontakt z przedszkolem jest możliwy telefonicznie lub poprzez e-mail.


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w ToruniuUWAGA RODZICE !!!


W aktualnościach na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest zamieszczony komunikat pn. „Aplikacja Prote Go Safe - wspólny List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców”.
Załącznikiem do komunikatu jest list wspólny Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego adresowany do rodziców i opiekunów uczniów zachęcający do zainstalowania na telefonie komórkowym aplikacji Prote Go Safe. To narzędzie informuje o możliwym kontakcie z osoba zakażoną.


» www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe «UWAGA NA KLESZCZE!


» Kleszcze - jak się przed nimi chronić? (pdf) «

» Co zrobić, gdy kleszcz nas dopadł? (pdf) «Jak chronic się przed koronawirusem?


» Pokaż szczegóły «Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023


» Pokaż strategię «
pm6-torun.pl