Koncepcja pracy


Zadanie główne na rok szkolny 2016/2017

"ŚWIAT DZIECIĘCEJ WYOBRAŹNI - rozwijanie kreatywnego myślenia dziecka"


Cele główne Przedszkola:
1. Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwijaniu potencjału twórczego dziecka, budzenie ciekawości poznawczej poprzez dostrzeganie i rozwiązywanie sytuacji problemowych
2. Rozbudzanie wyobraźni twórczej i myślenia metaforycznego oraz umożliwianie ekspresji spostrzeżeń, przeżyć i uczuć poprzez różne formy działalności
3. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu "ja"
4. Planowanie sytuacji edukacyjnych rozwijających wyobraźnię i wzbogacających zasób słownictwa.
5. Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem.


Cele szczegółowe Przedszkola:
1. Kształcenie postawy otwartej i twórczej wobec otrzymywanych zadań i napotykanych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania
2. Doskonalenie koncentracji uwagi na zadaniu
3. Doskonalenie zdolności do pracy umysłowej - analizy, syntezy, abstrahowania, porównywania, uogólniania
4. Usprawnianie w zakresie umiejętności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej
5. Rozwijanie zdolności myślenia metaforycznego
6. Wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka.
7. Wykorzystywanie różnych metod pracy do rozwijania twórczego myślenia dziecka.pm6-torun.pl