Koncepcja pracy


Rok szkolny 2018 / 2019

TEMAT:


"Mały konstruktor" – rozwijanie myślenia matematyczno - konstrukcyjnego i kodowania u przedszkolaków.


CELE PRIORYTETOWE:


1. Planowanie sytuacji edukacyjnych poszerzających wiedzę i rozwijających umiejętności matematyczne dzieci.
2. Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań dzieci i rozbudzania ciekawości otaczającym światem poprzez bezpośrednie doświadczenia inspirujące do samodzielnego działania.
3. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.


CELE SZCZEGÓŁOWE:


1. Wspomaganie rozwoju umysłowego kształtującego u dziecka orientację w czasie i przestrzeni.
2. Rozwijanie kompetencji matematycznych i wzbogacanie języka dziecka poprzez odpowiednie stosowanie bogatego słownictwa matematycznego w praktycznym, wizualnym kontekście.
3. Rozwijanie myślenia symbolicznego.
4. Kształtowanie umiejętności dostrzegania wzajemnych, przyczynowo – skutkowych zależności w świecie.
5. Rozwijanie aktywności badawczej dziecka i ciekawości o otaczającym świecie.
6. Organizowanie zabaw ruchowych, muzycznych i plastycznych z pojęciami z zakresu matematyki.


OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY – STANDARDY OSIĄGNIĘĆ:


Dzieci:
- rozwijają pamięć, wyobraźnię przestrzenną, myślenie przyczynowo – skutkowe i symboliczne
- wzbogacają swoje słownictwo o pojęcia matematyczne
- rozwijają aktywność badawczą i ciekawość o otaczającym świecie
- kształtują umiejętność tworzenia schematów matematycznych, konstrukcji i zbiorów
- kształtują umiejętność liczenia, porównywania, odwzorowywania
- aktywnie uczestniczą w zabawach z zakresu kodowania


KRYTERIA SUKCESU – WSKAŹNIKI STANDARDÓW:


Dzieci:
- wzbogacają słownictwo z zakresu pojęć matematycznych
- przezwyciężają trudności związane z porażką
- zdobywają nowe doświadczenia
- rozwijają umiejętność współpracy w zespole, nabywają umiejętność rywalizacji
- uczestniczą w przeglądzie związanym z wykorzystaniem umiejętności konstrukcyjnych
- uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzycznych i ruchowych związanych z pojęciami matematycznymi
pm6-torun.pl