Koncepcja pracy


Zadanie główne na rok szkolny 2017/2018

„Rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w oparciu o literaturę Wandy Chotomskiej”


CELE OGÓLNE:
1. Rozbudzania ciekawości światem literatury w oparciu o twórczość patronki przedszkola Wandy Chotomskiej.
2. Umożliwienie kontaktu z utworami literackimi i bezpośrednie doświadczanie inspirujące do samodzielnego budowania wypowiedzi prawidłowych pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym.
3. Planowanie sytuacji edukacyjnych poszerzających wiedzę i rozwijających zasób słownictwa, umiejętności prawidłowej wymowy dzieci.
4. Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Rozbudzanie potrzeby obcowania z dziełami literackimi.
2. Uwrażliwienie dziecka na zjawiska otaczającej rzeczywistości na humor, rymy, barwę, linię, ruch, przestrzeń, tempo, ton, rytm i melodię.
3. Rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, teatrem jako źródłem wiedzy, wartości i przyjemności.
4. Stwarzanie warunków do rozwijania wrażliwości estetycznych i twórczej postawy dziecka poprzez kontakt z literaturą.
5. Rozbudzanie zadowolenia i radości płynącej z wiary we własne siły i możliwości twórcze.pm6-torun.pl