Zasady odpłatności i numer konta


Opłaty za przedszkole


Podstawa prawna:
Uchwała Nr 1096/23 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2023r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.
1. Gmina Miasta Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (tj. w godz. 8:00 - 13:00)
2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w pkt 1 wysokość opłaty wynosi 1,30 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć z dzieckiem w wieku do 6 lat.
3. Wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w pkt 2 w wysokości 50% tej opłaty dla rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola.

Dodatkowo rodzice ponoszą opłatę stawki żywieniowej za trzy posiłki dziennie w kwocie 9,00 zł. (od 01.09.2022r).
Numer konta


Opłatę za przedszkole rodzice wnoszą z góry do 10-go dnia bieżącego miesiąca na konto bankowe przedszkola:


Bank Millennium S.A.
63 1160-2202-0000-0001-7624-1395


Na blankiecie wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, miesiąc za który dokonywana jest wpłata.
pm6-torun.pl