Rekrutacja 2024 / 2025Uwaga Rodzice !!!


Informujemy, iż dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych
do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu
na rok szkolny 2024/2025
będą odbywały się w terminie 27.08 i 28.08.2024r.
w godzinach 10:00 - 11:00.Uwaga Rodzice !!!


Informujemy, iż zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętych
do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu na rok szkolny 2024/2025
odbędzie się w dniu
18.06.2024r. o godz. 16:00.

Prosimy o nie przychodzenie z dzieckiem na zebranie.PROCEDURA ODWOŁAWCZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI*) NA ROK SZKOLNY 2024/2025


W dniu 18 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do przedszkola rodzic ma prawo skorzystać z procedury odwoławczej opisanej w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Uwzględniając procedurę odwoławczą i tegoroczne terminy postępowań rekrutacyjnych określone w  załączniku nr 1 » do zarządzenia Nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24.01.2024r. « w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025:

do 22 kwietnia 2024 r., tj. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do tego przedszkola,

uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,

rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.


W przypadku nieprzyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej 15, wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata składa się do komisji rekrutacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Toruniu, z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 4.


*) Ilekroć mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole miejskie lub szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, prowadzoną przez Gminę Miasta Toruń.Rozpoczęcie rekrutacji


Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych rozpocznie się 4 marca 2024 r..


» Zarządzenie Nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24.01.2024r. «


» Otwórz komunikat zawierający szczegółowe informacje «


Dyrektor Przedszkola
Dorota Pesta
pm6-torun.pl