Czerwiec W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

MAŁY CZŁOWIEK DUŻA SPRAWA,  MAŁY CZŁOWIEK MA SWE PRAWA

MAGICZNY AUTOBUS – podróż przez siedem kontynentów - AUSTRALIA

SPORTOWE PRZEDSZKOLE

I OTO PRZYSZŁO LATOZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

* kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw; uświadomieni, że w ich otoczeniu są osoby, do których mogą zwrócić się o pomoc;
* kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i piękna całego świata;
* rozwijanie czynności samoobsługowych związanych ze spożywaniem posiłków;
* rozwijanie percepcji dotykowej;
* doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium;
* rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; wdrażanie do prowadzenia obserwacji;
* doskonalenie orientacji w przestrzeni;
* kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu.


pm6-torun.pl