Czerwiec w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

Prawa wszystkich dzieci

Egzotyczne podróże

Letni obserwator przyrody

Radosne wakacjeZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

* aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich;
* wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
* znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich;
* wie, co to jest Konwencja o Prawach Dziecka;
* posługuje się nazwami kontynentów i państw;
* wdrażanie do przyjmowania, tworzenia i respektowania zasad korzystania z nowoczesnej technologii;
* rozumie proste polecenia w języku angielskim;
* wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką;
* wzbudzenie zainteresowania literami
* okazywanie zainteresowania obrazem graficznym poznanych cyfr;
* wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych
* kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego;


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:

* „Dzień Dziecka” – wyjazd do Solca Kujawskiego
* Współpraca z rodzicami: kontakt za pomocą e -maila grupowego, pomoc w gromadzeniu pomocy do zajęć/kącików, konsultacje
* „Dzień kreatywności” – 4 pory roku Vivaldiego (lato)
* „Dzień zielony” – czwartek (aktywność artystyczna) – realizacja Planu Daltońskiego
* Pożegnanie absolwentów przedszkola– uroczystość grupowa
* Realizacja projektu Fundacji Orange „Mega Misja dla przedszkoli”


pm6-torun.pl