Rada Rodziców 2023 / 2024


Skład:

Przewodnicząca – Karolina Minkiewicz
Sekretarz – Adrianna Grażewicz
Skarbnik – Kamila Kotowicz
Członek – Inez Fiszer- Podlewska


Komisja Rewizyjna:

1. Przewodnicząca: Agnieszka Zmudzińska
2. Sekretarz: Małgorzata KwiatkowskaKOMPETENCJE RADY RODZICÓW
(wyciąg z Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu)


§ 5. Do kompetencji rady rodziców należy:
a) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola
b) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
c) Uchwalanie własnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, zawierający procedury wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców
d) Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola do Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
e) Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu,
f) Typowanie dwóch przedstawicieli z Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego,
g) Współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców,
h) Opracowanie rocznego planu pracy rady oraz planu finansowego- zatwierdzenie go.


VI. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ


§ 10.
Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady w jednostkach resortu edukacji narodowej.

§ 11.
1. Fundusze powstają ze składek rodziców zadeklarowanych na zebraniu ogólnym oraz z dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych.
2. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą stawkę.
3. Rada Rodziców może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
4. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie, względnie miesięcznie – według swego uznania i możliwości.pm6-torun.pl