SPRAWOZDANIA FINANSOWE


*


Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych, pod adresem:


» https://tcuw.torun.pl/bip,8.html «pm6-torun.pl