Zapisy na rok 2017 / 2018


1.Rekrutacja dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się w terminie

od 19. 04. 2017r. do 10. 05. 2017r.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (drogą elektroniczną przez Internet)
Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli:


» torun.formico.pl «


4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się według określonych kryteriów.

5. Każde kryterium posiada określoną liczbę punktów.

6. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria:


L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie (ustawa z dn.14.12.2016r Prawo oświatowe, art.131) Liczba punktów Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium
1. Wielodzietność rodziny kandydata Rodzina wychowująca 3 i więcej dzieci 128 Oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata 128 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 128
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 128
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 128
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, sobę rozwiedzioną, chyba , że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem 128 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej 128 Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135, ze zm.)

7. 23 marca 2017 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę Nr 552/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane po uwagę na drugm etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Na drugim etapie obowiązują następujące kryteria:


L.p. Nazwa kryterium Liczba punktów Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium
1. Zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko 64 Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu (UPO) lub oświadczenie
2. Zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko 32 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lun informacja z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie
3. Ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców 16 Dokument o którym mowa w kryterium 2 potwierdzający zatrudnienie oraz oświadczenie potwierdzające ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy
4. Kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko 8 Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica o ukończeniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu o przyjęcie do którego ubiega się dziecko
5. Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka 4 Zaświadczenie ze szkoły lub żłobka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu szkoły lub żłobka lub oświadczenie
6. Zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie 2 Oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż pięciu przedszkoli.

9. Wniosek składa rodzic w przedszkolu pierwszego wyboru.

10. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola - 29 maja 2017 r.

11. Od 29.05 - 02.06.2017 r. - rodzice potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola dziecka zakwalifikowanego do placówki w wyniku rekrutacji. Nie dokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

12. 06.06.2017 r. - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13. Od 19.06.2017 r. do 23.06.2017 r. - rekrutacja uzupełniająca


* UWAGA!!!


1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych w ustawie o systemie oświaty (niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata, objęcie pieczą zastępczą) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach (np. zaświadczenie z zakładu pracy, umowa o pracę potwierdzająca zatrudnienie rodziców kandydata lub zaświadczenie z uczelni, że rodzice kandydata studiują w trybie stacjonarnym; deklaracja złożona w Urzędzie Skarbowym w Toruniu do rozliczeń podatku PIT) w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.pm6-torun.pl